polityka jakościowo-środowiskowa

Priorytetowym celem Zakładu Usługowego Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości:

 • konserwacji i utrzymania terenów zieleni,
 • letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników i innych terenów,
 • usług porządkowych w zakresie usuwania odpadów

przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela Zakładu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Zakład i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku poprzez świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających w najszerszym stopniu potrzeby i wymagania Klientów,
 • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami surowców w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych produktów oraz poszerzania oferty materiałowej na bazie nowych technologii w realizowanych przez Zakład procesach,
 • nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych przez Zakład procesów,
 • uwzględnienie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności Zakładu i istotnych dla jego kontekstu,
 • systematyczne szkolenie personelu podnoszące jego kompetencje w celu lepszego spełniania wymagań Klientów i zapewnienia poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy,
 • ograniczenie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczenie uciążliwości procesów u źródła,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności, poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwiania,
 • uwzględnienie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienie by realizacja działalności prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela Zakładu oraz pracowników Zakładu o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania Zakładu, a także wymagań norm  PN-EN ISO 9001:2015 i PN–EN ISO 14001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościowo-Środowiskową Zakładu wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością dbając o jej aktualność.


Zapraszamy do współpracy

 kontakt