Zarządzenie właściciela zakładu

ZARZĄDZENIE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU Z DNIA 03.04.2020R. stanowiącego załącznik do obowiązującego Regulaminu Pracy określający ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 1. Obowiązuje całkowity zakaz witania się poprzez podanie ręki, żółwiki, piątki itp.
 2. Zachowuj odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy użytkowanymi stanowiskami pracy.
 3. Zachowuj co najmniej 2 m odległość od osób znajdujących się w pobliżu, dotyczy spotkań, pracy na stanowiskach oraz poruszania się.
 4. W miejscach, gdzie jest dopuszczone palenie, zachowuj odległość co najmniej 2 m od innych osób palących.
 5. Stosuj maseczki jednorazowe/przyłbice w przypadku braku możliwości zachowania wymaganego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy lub osobami.
 6. Nie obsługuj komputerów i innych urządzeń dotykowych gołymi rękami – używaj do tego rękawiczek jednorazowych.
 7. Obowiązkowo używaj rękawiczek jednorazowych podczas dotykania przedmiotów i narzędzi ogólnodostępnych (klamki, poręcze, narzędzia, stoły, blaty, szatnie). Odstępstwem w tym przypadku jest praca w środkach ochrony indywidualnej zgodnie z oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy oraz przy komputerze osobistym w biurze.
 8. Zużyte rękawiczki i maski wyrzucaj do pojemników. Maski i rękawiczki należy ściągać w taki sposób, aby unikać dotykania chronionej części ciała.
 9. Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy. Rutynowo czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy.
 10. Regularnie myj ręce używając mydła i ciepłej wody wg ustalonych zasad, w szczególności przez spożywaniem posiłków. Kiedy nie masz takiej możliwości w danej chwili, użyj dostępnego środka dezynfekującego.
 11. Stosuj się do zasad ustalonych na danych stanowiskach pracy.
 12. Pamiętaj o regularnym wietrzeniu pomieszczeń biurowych.
 13. Nie dotykaj twarzy, ust, nosa i oczu nieumytymi rękami lub zanieczyszczonymi rękawiczkami.
 14. Nie kich i nie kasłaj w stronę innych osób! Gdy kaszlesz lub kichasz nie zakrywaj ust i twarzy dłońmi. Zakryj nos i usta zgiętym łokciem albo jednorazową chusteczką higieniczną. Chusteczkę natychmiast wyrzuć do kosza, a ręce umyj z użyciem ciepłej wody z mydłem. Jeżeli nie masz takiej możliwości, użyj środka dezynfekującego.
 15. W ramach profilaktyki i zapobieganiu zarażeniom innych, mierz regularnie temperaturę ciała w domu. Kiedy zauważysz podwyższenie temperatury ciała (powyżej 37,2°C), poinformuj telefonicznie o tym przełożonego i NIE PRZYCHODŹ DO PRACY. Każde anomalie i stany podgorączkowe konsultuj telefonicznie ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub w razie dodatkowych objawów z właściwym dla miejsca zamieszkania Sanepidem lub przez infolinię.
 16. Natychmiast poinformuj telefonicznie przełożonego o każdym istotnym fakcie mającym wpływ na rozwój epidemii, tj.
  • zamieszkiwanie lub kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie
  • zamieszkiwanie lub kontakt z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym

Pozostań w domu, skontaktuj się z właściwym dla miejsca zamieszkania Sanepidem lub poprzez infolinię i postępuj zgodnie z ich wytycznymi. Na bieżąco informuj przełożonego o wytycznych Sanepidu i przebiegu sytuacji

Ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną powyższe zasady zostaną rozdane pracownikom w formie ulotek i wywieszone na tablicach informacyjnych bez pisemnego potwierdzania. Zasady obowiązują niezwłocznie aż do ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego.